Със  заповед № 47-РОА-651/01.12.2017г. от кмета на район „Южен“ – Община Пловдив, за ползване на място общинска собственост, за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план-схема № ПВВС-9В 02,  е определена зона между ул. „Одеса“, ул. „Георги Кондолов“, ул. „Лазар Маринчешки“ и ул. „Петър Васков“ с обхват за ПИ, със следните административни адреси:

  1. ул. „Одеса“  №№ 2, 4, 6, 8 и 10
  2. ул. „Георги Кондолов“  №№ 33, 35, 37, 39 и 43
  3. ул. „Петър Васков“  №№ 21, 23, 25 и 27

17 броя са местата за отдаване, съгласно чл.4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на общинска собственост на територията но Община Пловдив.

Месечната такса за ползване на място за местодомуване на леко МПС е в размер на 20лв. (с вкл. ДДС)

           Срокът за подаване на заявления по образец е от 07.12.2017г. до 21.12.2017г. включително, в часовия интервал от 08:30 часа до 16:30 часа.

Към заявлението се прилагат копия от следните документи:

  1. Документ за самоличност
  2. Нотариален акт или договор за наем на жилище, разположено в сграда, попадаща в зоната на заповедта
  3. Свидетелство за регистрация на МПС
  4. Договор лизинг или наем на МПС
  5. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично)
  6. Други документи, на които се позовава заявителя

Заявленията се подават в деловодството на район „Южен“, в административната сграда на ул. „Македония“ №73А, гр. Пловдив.

За повече информация :

В административната сграда на район „Южен“, ул. „Македония“ №73А,

стая №8 и телефони 032/276 104 , 032/276 119 и 032/276 120.

С уважение: /п/

инж. Димчо Петров

Зам.-кмет на район „Южен“ – Община Пловдив

Изготвил: /п/

инж. Стела Събева

Гл. инспектор СД на район „Южен“ – Община Пловдив