СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

 

За длъжността – Директор на детска кухня „Звездичка“

 

Въз основа на Протокол № 1 от 04.12.2017 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 47-РОА-573 от 31.10.2017 г. на Кмета на район “Южен”, реши:

Допуска до събеседване следния кандидат: Пенка Атанасова Костова.

Кандидатката да се яви на събеседване на 06.12.2017 г. от 10,00 часа в заседателната зала на район „Южен“, ул.“Македония“ 73а, ет. 2.

ПАВЕЛ МИЛУШЕВ:   / п /

Председател на конкурсната комисия

Изготвил:    / п /

Тони Христова

Гл. експерт „Човешки ресурси“