ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 РАЙОН „ЮЖЕН“

                 На основание чл. 10а, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител

и Заповед № 47-РОА-649 от 01.12.2017 г. на Кмета на район „Южен”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Главен юрисконсулт в дирекция „Комплексно административно обслужване“ в район „Южен“ при следните изисквания:

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

А) Нормативни изисквания:

 1. Образование: магистър, специалност – право.
 2. Минимален професионален стаж (трудов и/или служебен) – 3 (три) години или придобит ІV младши ранг.

Б) Специфични изисквания за заемане на длъжността: юридическа правоспособност – Удостоверение за правоспособност, издадено от Министерство на правосъдието, за завършен стаж и издържан практико-теоретичен изпит.

В) Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 1. Ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна, професионална и аналитична компетентност.
 2. Професионален опит в районна или общинска администрация.

ІІ. Описание на длъжността:

 1. Подготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на администрацията.
 2. Участва, контролира и координира дейността по организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП.
 3. Следи за законосъобразността на административните актове на районната администрация.
 4. Участва при съставянето и подписването на всички договори, по които е страна Кметът на район „Южен“.
 5. Осъществява процесуално представителство по дела, на които е страна район „Южен“.

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 600 лева. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

ІV. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

 1. Кандидатите да представят следните документи:
 2. Заявление по образец, съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (ДВ бр. 49 от 2012 г.);
 3. Декларация, че кандидатът е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност (чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл. и чл. 7, ал. 1 от ЗДСл.);
 4. Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 5. Копие от документ за завършено висше образование, специалност – право;
 6. Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 7. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
 8. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

VІ. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) във фронт офиса на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – от 08,30 часа до 17,00 часа от публикуване на обявата за конкурса до 11.12.2017 г. включително.

VІІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73а и официалната страница на район „Южен”- http://south.plovdiv.bg/.

За информация: тел. 032/276 – 107 – Тони Христова, Гл. експерт „Човешки ресурси”.