Проект „Аз живея независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз е към края на срока си, но продължава успешното му изпълнение.

На 12.10.2017 г. бе подготвен поредният Междинен технически доклад, който се изготвя и изпраща чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България).

След дадените ни указания от Управляващия орган (УО), следва да бъдат предприети мерки по правилно и прецизно изчисляване на средствата по проекта с цел – да се потърси възможност за продължаване на част от проектните дейности с един месец от първоначално посочения срок, т.е. – до края на 2017 г.  В тази връзка ще се обсъдят и съгласуват възможностите и ще се предприемат съответни действия.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

От Екипа по проекта