ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН   „ЮЖЕН“

 

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

 

За длъжността – Директор на детска кухня „Звездичка“

 

Съгласно Протокол № 3 от 06.10.2017 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 47-РОА-394 от 08.09.2017 г. на Кмета на район “Южен”, класира кандидатите:

Първо място: Димитринка Петрова Терзиева.

Комисията предлага на Кмета на район „Южен“ да назначи Димитринка Петрова Терзиева на длъжността Директор на детска кухня „Звездичка“.

ПАВЕЛ МИЛУШЕВ:  /п/

Председател на конкурсната комисия

Изготвил: /п/

Тони Христова

Гл. експерт „Човешки ресурси“