СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ № 47-РОА-511(5)/11.10.2017 Г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №  47 – РОА – 511/29.09.2017 г. на Кмета на район „Южен“ за осигуряване на район „Южен“ – Община Пловдив свободен достъп до поземлен имот с идентификатор № 56784.531.820 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив от следните лица, собственици на имота: Мариета Георгиева Петкова, Мария Стефанова Мърхова, Стефан Георгиев Мърхов и Христо Георгиев Мърхов.

Достъпът е необходим с оглед премахването на незаконен строеж, чийто собственик и извършител е Ангел Атанасов Кичеков, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Петър Стоев“ № 137, жилищна сграда № 2, ет. 1, ап. 1, а именно: дървен навес към жилищна сграда с идентификатор № 56784.531.4591.6, построена в поземлен имот с идентификатор № 56784.531.4591, съставляващ УПИ IV-819, 2102, кв. 27 „б“ по действащ регулационен план на кв. „Христо Ботев-север“, гр. Пловдив, с административен адрес на имота и незаконния строеж: гр. Пловдив, ул. „Петър Стоев“ № 137  на основание  влязла в сила Заповед № 619/17.11.2015 г. на Кмета на район „Южен“

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в административната сграда на Район „Южен“ – Община Пловдив, на адрес: гр.Пловдив, ул.“Македония“ № 73А, ет.2, стая 26, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ – дневен срок от съобщаването (получаването) й по реда на чл. 215, ал.1  от  ЗУТ (пред Административен съд –Пловдив чрез Кмета на район „Южен“),  като след изтичане на 14 /четиринадесет/ – дневния срок заповедта влиза в сила.

По реда на  § 4, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, настоящото съобщение беше поставено чрез залепване на входната врата на ул. „Иван Рилски“ №  58, гр. Пловдив и на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А  на 11.10.2017 г. Също така настоящото съобщение беше публикувано в интернет – на сайта на район „Южен“  в рубриката „Търгове и съобщения“  на 11.10.2017 г.

 

ИНЖ. АПОСТОЛ ШОПОВ /п/

Заместник – кмет на Район „Южен“,

изпълняващ  функциите на кмет на Район „Южен“

със Заповед № 47-РОА-523/09.10.2017 г. на Кмета на Район „Южен“