СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ № 47-РОА-450(2)/ 06.10.2017 Г.

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕНЕВА,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 47 – РОА- 450/14.09.2017 г. на Кмета на район „Южен“ за отнемане на Разрешение за поставяне № 501641(П)/06.01.2015 г.  за поставяне на преместваемо съоръжение за местодомуване на леко МПС и Разрешение за ползване № 501641(П)/06.01.2015 г.  за ползване на терен общинска собственост чрез поставяне на преместваемо съоръжение за местодомуване на леко МПС № 02 по схема № ВСЮ 027а 01, одобрена от Гл. архитект на район „Южен“.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в административната сграда на Район „Южен“ – Община Пловдив, на адрес: гр.Пловдив, ул.“Македония“ № 73А, ет.2, стая 8, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ – дневен срок от съобщаването (получаването) й по реда на АПК. След изтичане на 14 /четиринадесет/ – дневния срок, считано от деня следващ деня на съобщаването й, заповедта влиза в сила.

Настоящото съобщение поставихме чрез залепване на входната врата на горепосочения адрес на 06.10.2017 г. и на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А.  Също така настоящото съобщение беше публикувано в интернет – на сайта на район „Южен“  в рубриката „Търгове и съобщения“  на 06.10.2017 г.

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник – кмет на район“Южен“