ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 56784.536.1721

КВ.62, ПО ПУП-ПУР СМФЗ „ЮГ“

БИВШ КВ.12 ПО ЮИЗ-ІІІ ЧАСТ

ГР. ПЛОВДИВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          На основание чл.128, ал.3, ал.5 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н „Южен“ – Община Пловдив е постъпил проект за изменение на ПУП – ПРЗ  на  част от кв.62-нов по ПУП-ПУР СМФЗ „Юг“ с устройствени зони:  район „Южен“, гр. Пловдив, бивш  кв.12 по плана на ЮИЗ-ІІІ част, гр. Пловдив  като от УПИ ІІІ-за разширение на тролейбусно депо се образуват два нови УПИ:

  • УПИ ІІІ – за разширение на тролейбусно депо и
  • УПИ ХVІ – 536.1717, производствена и обслужваща дейност по имотните граници на ПИ с ИД 536.497,

разгледан с протокол №24, т.19/28.06.2017 г. на ЕСУТ при Община Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта /направят писмени възражения, искания и предложения/ до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез район “Южен”-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район “Южен”, отдел “ТСУ”, етаж втори, стая № 33 на ул.”Македония” № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа и сряда от 13,00 до 15,00 часа.

Гл. специалист: /п/

М.Ставрева