За длъжността – Директор на детска кухня „Звездичка“

Въз основа на Протокол № 1 от 26.09.2017 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 47-РОА-394 от 08.09.2017 г. на Кмета на район “Южен”, реши:

Не допуска до събеседване следния кандидат:

Албена Вълчева Златанова – не притежава специалност за изпълнение на конкурсната длъжност, съгласно изискванията за заемане на длъжността, определени в Заповед № 47-РОА-394 от 08.09.2014 г. на Кмета на район “Южен”.

 

ПАВЕЛ МИЛУШЕВ:

Председател на конкурсната комисия