За длъжността – Директор на детска кухня „Звездичка“

Въз основа на Протокол № 1 от 26.09.2017 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 47-РОА-394 от 08.09.2017 г. на Кмета на район “Южен”, реши:

              Допуска до събеседване кандидата: Димитринка Петрова Терзиева

Кандидатката да се яви на събеседване на 05.10.2017 г. от 13,00 часа в заседателната зала на район „Южен”, ул. „Македония“ № 73а, ет. 2.

 

ПАВЕЛ МИЛУШЕВ:

Председател на конкурсната комисия