Продължава успешното изпълнение на Проект „Аз живея независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

След срещата на 11.09.2017 г. в община Пловдив със зам.-кмет по „Спорт, младежки дейности и социална политика“ – г-н Георги Титюков, членове на екипите по проекта от шестте районни администрации и представители на дирекция „Социална политика“ към община Пловдив, е изразено предложение: от 2018 г. към всеки район да бъде разкрита по една бройка за сътрудник или координатор за изпълнение на дейностите, за които с ПМС 137/05.07.2017 г. са одобрени вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики / бюджетни програми по бюджета на МТСП за 2017 г. за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“ и „Социален асистент“. За общините тези средства през 2018 г.  ще бъдат  предоставяни чрез Агенцията за социално подпомагане. Предложението следва да бъде процедирано на по-високо ниво: Кмет на община Пловдив и Общински съвет–Пловдив. За взетото решение очакваме да бъдем уведомени. В тази връзка ще бъдат изпратени и указания,  за да се предприемат съответни действия.

Въпреки че Проектът е към своя край, всички дейности се изпълняват в съответствие с изискванията, както и са насочени към постигане заложените цели и резултати по проекта.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/.

От Екипа по проекта