Екипът по проект „Аз живея независим живот“ осъществява регулярно и изчерпателно наблюдение на документацията по проекта, по напредъка по изпълнение на проекта, спазването на договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ и постигането на планираните резултати,

Към момента продължава успешното изпълнение на Проект „Аз живея независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Всички дейности са насочени към постигане заложените цели и очакваните резултати по проекта.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

С писмо от Министерство на труда и социалната политика № 47-НЖ-76/09.08.2017 г. /Техен № 9117-6/25.07.2017 г./ във връзка с изпълнение на ангажиментите за устойчивост и с оглед предстоящото приключване на проектните дейности ни информират, че ще бъдат осигурени допълнителни средства. За общините те ще бъдат  предоставяни чрез Агенцията за социално подпомагане. В тази връзка ще ни бъде изпратено указателно писмо,  за да се предприемат съответни дейности и мерки за безпроблемно изпълнение и приключване на проекта.

 

 

От Екипа по проекта