В район „Южен“ продължава успешното изпълнение на Проект „Аз живея независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Екипът по проект „Аз живея независим живот“ осъществява качествено и ефективно дейностите си, които като цяло са насочени към подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 годишна възраст, включително и здравни услуги, с цел преодоляване на социалното изключване и бедността.

Списъкът с потребители и асистенти се допълва и обновява, предвид изискванията и условията по Договора.

Към настоящия момент по проекта има сключени над 150 договора с потребители, /при първоначално заложен брой – 100/, а кандидат-потребителите са над 270. Всички те са посетени в домовете им, където е направена и социална анкета. Въз основа на нея и приложените към заявлението им медицински изследвания е направена социална оценка на всеки.

Ежемесечно се провежда супервизия, на която асистенти и медицински персонал споделят опита си и възникнали проблеми в работата си. На супервизиите могат да присъстват всички лица включени по проекта.

Всички дейности са насочени към постигане заложените цели и очакваните резултати по проекта.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

От Екипа по проекта