През м. юни 2017 г. бе изготвен поредният Междинен технически доклад, който се изпраща чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България) – изцяло в е-вид.

              И през настоящия период продължава успешно работата на асистентите с потребителите, осъществяват се срещи на Екипа и медицинските работници с потребители и асистенти, провеждат се супервизии и заседания на екипа. Ежемесечно се осъществява и мониторинг по изпълнение на дейностите съгласно плана за действие и изискванията на проекта.

                   Списъкът с потребители се допълва и обновява, предвид изискванията и условията по Договора.

                   Екипът по проект „Аз живея независим живот“ осъществява качествено и ефективно дейностите си, които, като цяло, са насочени към подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 годишна възраст, включително и здравни услуги, с цел преодоляване на социалното изключване и бедността.

                    Всички дейности са насочени към постигане заложените цели и очакваните резултати по проекта.

 

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТА

Една посока – много възможности