Продължава изпълнението на дейностите по Проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Подготвя се и следващия междинен технически доклад, който се изготвя и изпраща чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България).

Обявено е свободно работно място за Социален асистент по Проект „Аз живея независим живот“. Изискванията за заемане на длъжността са обявени в Бюро по труда – Пловдив, на информационното табло на районната администрация и на сайта ни.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

 

От Екипа по проекта