С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3, ал.5 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н „Южен“ – Община Пловдив е постъпил проект за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП на част от кв.3 по плана на ЮИЗ-ІІІ част гр.Пловдив /кв.27-нов по плана на ПУП-ПУР СМФ-Юг с устройствени зони, район „Южен“/ като от УПИ І-376 – производствена и обществено обслужваща дейност (ПИ с идентификатор 536.1678) се образуват два нови УПИ І- 536.1679, производствена и обществено обслужваща дейност и УПИ ІІ-536.1712, производствена и обществено обслужваща дейност и РУП за УПИ І-536.1679, производствена и обществено обслужваща дейност разгледан с протокол №29, т.6/03.08.2016г. на ЕСУТ при Община Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта /направят писмени възражения, искания и предложения/ до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез район „Южен“- Община Пловдив.

Проектът е изложен в район „Южен“, отдел „ТСУ“, етаж втори, стая № 33 на ул.“Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

 

Съпътстващи документи