На основание чл.129, ал.2 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н „Южен“ – Община Пловдив е постъпил проект за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП на част от кв.27-нов по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-Юг с устройствени зони, район „Южен“ /кв.3 по плана на кв.ЮИЗ-ІІІ част гр.Пловдив/ като се променят регулационната граница м/у УПИ ХVІІ-стопански и обслужващи дейности, УПИ VІІ-стопански и обслужващи дейности, УПИ инфраструктурен коридор и УПИ І-376 – производствена и обществено-обслужваща дейност като същата минава по имотната граница на ПИ с ИД 536.1678 и се образуват нови УПИ ХVІІ-стопански и обслужващи дейности, УПИ VІІ-стопански и обслужващи дейности, УПИ инфраструктурен коридор и от УПИ І-376 – производствена и обществено обслужваща дейност (ПИ с идентификатор 536.1678) се образуват два нови УПИ с проектни идентификатори: І- 536.1679, производствена и обществено обслужваща дейност и ІІ-536.1712, производствена и обществено обслужваща дейност и застрояване с устройствени показатели за зона „Соп“ и РУП за УПИ І-536.1679, производствена и обществено обслужваща дейност, одобрен със заповед №17ОА752/04.04.2017г. на Кмета на Община Пловдив. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят и обжалват административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд –гр. Пловдив, чрез район „Южен“-Община Пловдив. Проектът е изложен в район „Южен“, отдел ТСУ, етаж втори, стая № 33, на ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив. Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност. Приемно време: вторник от 10,15 до 12,00 часа и сряда от 13,00 до 15,00 часа.