Администрацията на район „Южен” спечели проект от обявения национален конкурс на МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда – 2013г. на тема: „Обичам природата и аз участвам”. Терена за реализация се намира на изток от бул.”Коматевско шосе” и на север от бул.”Никола Вапцаров”. Спечеления проект цели чрез изграждането на тази площадка да се намали здравния и екологичен риск от замърсяване на останалите тревно площи в междублокови пространства, градини и паркове с кучешки екскременти. Във връзка с данните за нарастващия брой на регистрираните кучета в район „Южен” има нужда от нова оградена площадка за разхождане на домашни любимци.