ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив 4004,  ул. „Македония“  № 73А,  тел.(032) 276 110,  факс (032) 674 130

 

             Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. и изтичането на срока за подаване на заявления за отстраняване на грешки и непълноти в избирателния списък – 19.10.2019 г., район „Южен“ – община Пловдив уведомява избирателите, че районната администрация на 19 октомври 2019 г. (събота) ще работи от 08.30ч. до 17.00 ч.

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив 4004,  ул. „Македония“  № 73А,  тел.(032) 276 110,  факс (032) 674 130

РЕШЕНИЕ №19Ю-П-5066/1/

 11.10.2019 г.

 

ОТНОСНО: Заявление с вх. № 19Ю-П-5066/10.10.2019 г. за включване в избирателния списък за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Подадено е заявление от Г. А. Х. с вх. 19Ю-ИЗ-506/10.10.2019г. с искане за включване на Г. А. Х. в избирателния списък за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 396 ИК „(1) Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.“

По смисъла на §1. т.4. от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс: „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 396 е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;

б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;

В избирателните списъци за предстоящите избори за общински съветници и за кметове са включени български граждани, които имат настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място, т.е. към дата 26.04.2019 год.            След извършена справка в Национална база данни „Население“ към 10.10.2019 г. настоящият адрес на Г. А. Х. е Сирийска арабска република, Т.е. настоящият адрес на лицето през последните 6 месеца преди датата на провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., не е на територията на Р България, което се явява основание за издаване на отказ за включването му в избирателния списък.

Ето защо на основание на чл. 396, ал. 1 от ИК, във връзка с §1, т. 4 от ДР на ИК, чл. 43, ал. 3 от ИК, кметът на район „Южен“ – община Пловдив

Р Е Ш И:

Отказва вписване на Г. A. Х. в избирателния списък на изборите за общински съветници и за кметове.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив в срок до два дни от обявяването му.

 

 

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ……п..

Зам.-Кмет на район „Южен“,

Оправомощен за кмет

със Заповед №19Ю-РОА-542/20.09.2019

 

Съгласували:……п…

Росица Теменугова

Секретар на район „Южен“

 

Нина Аврамова……п….

Началник отдел ГРАО

 

Изготвил:……п……

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт

 

 

Решението е обявено на информационното табло в сградата на район „Южен“ – община Пловдив, ул. „Македония“ № 73А и интернет страницата на район „Южен“ – община Пловдив на 11.10.2019 г. в 9.30 часа.

 

 

ОБЯВИЛИ:

 

Нина Аврамова……п…….

Началник отдел ГРАО

 

Елена Абрашева…..п…….

Гл. юрисконсулт

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив 4004,  ул. „Македония“  № 73А,  тел.(032) 276 110,  факс (032) 674 130 

РЕШЕНИЕ №19Ю-ИЗ-325/1/

02.10.2019 г.

ОТНОСНО: Заявление с вх. № 19Ю-ИЗ-325/02.10.2019 г. за включване в избирателния списък за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.Подадено е заявление от М. Т. И. с вх. 19Ю-ИЗ-325 от 02.10.2019 г. с искане  за включване на М. Т. И. в избирателния списък за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 396 ИК „(1) Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.“

По смисъла на §1. т.4. от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс: „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 396 е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;

б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;

В избирателните списъци за предстоящите избори за общински съветници и за кметове са включени български граждани, които имат настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място, т.е. към дата 26.04.2019 год.

След извършена справка в Национална база данни „Население“ към 02.10.2019 г. настоящият адрес на М. Т. И. е гр. Пловдив, ул. „С.“ № 64, ет. x,   ап. xx от 01.07.2019 г., а предходният му настоящ адрес е x. Т.е. настоящият адрес на лицето през последните 6 месеца преди датата на провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., не е на територията на Р България, което се явява основание за издаване на отказ за включването му в избирателния списък.

Ето защо на основание на чл. 396, ал. 1 от ИК, във връзка с §1, т. 4 от ДР на ИК, чл. 43, ал. 3 от ИК, кметът на район „Южен“ – община Пловдив

Р Е Ш И:

Отказва вписване на М. Т. И. в избирателния списък на изборите за общински съветници и за кметове.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив в срок до два дни от обявяването му.

 

 

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ…п…..

Зам.-Кмет на район „Южен“,

Оправомощен за кмет

със Заповед №19Ю-РОА-542/20.09.2019

 

Съгласували:…п……

Росица Теменугова

Секретар на район „Южен“

 

Нина Аврамова…п…….

Началник отдел ГРАО

 

Изготвил:…п………

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт

 

 

Решението е обявено на информационното табло в сградата на район „Южен“ – община Пловдив, ул. „Македония“ № 73А и интернет страницата на район „Южен“ – община Пловдив на 02.10.2019 г. в 16.30 часа.

 

 

ОБЯВИЛИ:

 

Нина Аврамова……п…….

Началник отдел ГРАО

 

Елена Абрашева…..п…….

Гл. юрисконсулт