ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
ВТОРНИК: от 10:15 до 12:00 часа

ЧЕТВЪРТЪК: от 14:00 до 16:00 часа

Списък на административните услуги – Жилищно настаняване

 

     I Административни услуги брошура – НОВО
·  II Административни услуги подробно в таблица – комплект документи, срокове, такси, бланки – НОВО

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ В РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

№ по ред  

 

 

РАЙОН „ЮЖЕН“

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ

 

СТРУКТУРНО ЗВЕНО

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

 

 

 

 

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ

(образци)

№ на обр.

 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕ

НИЕ / ОТГОВОР

 

 

 

 

ТАКСА

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА

ПО УСЛУГАТА

КОД ЗА ПЛОВДИВ 032

V ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

 

01.Настанявания в общинско жилище – Фонд „Настаняване под наем“

 

Подробно изброени в като неразделна част към Декларация по чл.10, ал.2 от НУРУЖННОЖП

 

Заявление
и декларация по образец

5-1-pod-naem.docx

Priloj.1-chl.10al.2.doc

3 месеца

 

0.50 ст. при получаване на декларация ул. Македония 73А

етаж 2, стая 28

032/ 276 118

V ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

 

02.Настанявания в общинско жилище – Фонд „Резервен“

 

Подробно изброени като неразделна част към Декларация по чл.27 от  НУРУЖННОЖП Заявление
и декларация по образец

5-2-rezerven.docx

Priloj.2-chl.27.doc

3 месеца

 

0.50 ст. при получаване на декларация ул. Македония 73А

етаж 2, стая 28

032/ 276 118

V ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

 

03. Извършване пренастанявания
на наематели на общински жилища с цел разширение – стеснение

 

Копие от настанителна заповед
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

 

Заявление
и декларация по образец

5-3-prenastaniavane.docx

Priloj.1-chl.10al.2.doc

3 месеца

 

5 лв. при получаване
на настанителна заповед

 

ул. Македония 73А

етаж 2, стая 28

032/ 276 118

V ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

 

04. Актуализиране на настанителна заповед, поради настъпили промени в семейното, имотното и жилищно състояние на семейството/домакинството/ Копие от настанителна заповед
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

 

Заявление
и декларация по образец

5-4-aktualizacia-promeni.docx

Priloj.1-chl.10al.2.doc

3 месеца

 

5 лв. при получаване
на настанителна заповед

 

ул. Македония 73А

етаж 2, стая 28

032/ 276 118

V ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

 

05. Актуализиране на настанителна заповед, поради настъпили промени в семейството/домакинството/смяна името на  титуляра на заповедта Копие от настанителна заповед
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

 

Заявление
и декларация по образец

5-5-aktualizacia-nov-Tituliar.docx

Priloj.1-chl.10al.2.doc

3 месеца

 

5 лв. при получаване
на настанителна заповед

 

ул. Македония 73А

етаж 2, стая 28

032/ 276 118

V ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

 

06. Установяване правата
на обитаване в общинско жилище на граждани, настанени от различни ведомства
Копие от настанителна заповед
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

 

Декларация по образец

Priloj.1-chl.10al.2.doc

3 месеца

 

5 лв. при получаване
на настанителна заповед
ул. Македония 73А

етаж 2, стая 28

032/ 276 118

V ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

 

07. Установяване правата на обитаване в общинско жилище на граждани, настанени по отменени нормативни актове

 

Копие от настанителна заповед
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
Декларация по образец

Priloj.1-chl.10al.2.doc

3 месеца

 

5 лв. при получаване
на настанителна заповед
ул. Македония 73А

етаж 2, стая 28

032/ 276 118

V ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

 

08. Закупуване на общинско жилище

 

Копие от настанителна заповед
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
Удостоверение от комисията по чл. 8 от ЗУПГМЖСВ – при наличие на жилищно-спестовен влог

 

Заявление до
Кмета на община Пловдив
3 месеца, съгласно влязло в сила на решение на Общински съвет -Пловдив община Пловдив

пл. Централен 1

032/ 656 413

  EТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

 

09. Вписване  в справка с данните на управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост Уведомление по чл. 46б ЗУЕС –

по образец;

Протокол от общото събрание на етажната собственост;

Документ за самоличност – за справка.

Уведомление по чл. 46б ЗУЕС

5-9-Uved.spr_.Et_.s-st.docx

 

До 1 месец след общото събрание

Не се таксува ул. Македония 73А

етаж 2, стая 28

032/ 276 119