Район Южен

О Б Я В А


В изпълнение на заповед № ОХ-109/03.02.2017 г. на министъра на отбраната на Република България, командира на Военноморските сили обявява провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили /ВМС/ и ВВМУ ,,Н.Й.Вапцаров”, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища, в страната и в чужбина. Конкурса ще се проведе за времето от 29.05.2017 г. до 06.06.2017 г. във ВВМУ,,Н.Й.Вапцаров” и включва: - изпит за определяне на физическата годност; - тест за проверка на общата култура; - събеседване с кандидатите. Обявените длъжности във формирования на ВМС и ВВМУ,,Н.Й.Вапцаров” са както следва: А. ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ, 88 /осемдесет и осем/ длъжности 1. В гарнизон Варна – 62 длъжности 1.1. За в.ф. 34 410 – 8 длъжности; 1.2. За в.ф. 54 830 – 1 длъжност; 1.3. За в.ф. 26 870 - 1 длъжност; 1.4. За в.ф. 26 800 – 12 длъжности; 1.5. За в.ф. 38 010 – 4 длъжности; 1.6. За в.ф. 32 300 – 5 длъжности; 1.7. За в.ф. 28 430 – 2 длъжности; 1.8. За в.ф. 22 580 – 2 длъжности; 1.9. За в.ф. 36 940 – 1 длъжност; 1.10. За в.ф. 44 320 /Сенокос/ - 1 длъжност; 1.11. За в.ф. 54 940 – 3 длъжности; 1.12. За в.ф. 32 140 – 2 длъжности; 1.13. За в.ф. 54 970 – 1 длъжност; 1.14. За в.ф. 32 020 – 1 длъжност; 1.15. За в.ф. 38 920 – 11 длъжности; 1.16. За в.ф. 28 580 – 7 длъжности. 2. В гарнизон Бургас – 26 длъжности 2.1. За в.ф. 54 960 – 4 длъжности; 2.2. За в.ф. 32 890 – 3 длъжности; 2.3. За в.ф. 26 420 – 1 длъжност; 2.4. За в.ф. 22 480 – 14 длъжности; 2.5. За в.ф. 18 360 – 4 длъжности. Б. ВВМУ,,Н.Й.Вапцаров, 4 /четири/ длъжности 1. В гарнизон Варна-за ВВМУ,,Н.Й.Вапцаров - 4 длъжности Документи за кандидатстване се приемат до 17.03.2017 г. във Военно окръжие – Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. Велико Търново № 75, тел. 032 632 871, всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.30 ч. Офиси за военен отчет в районите на гр. Пловдив: ,,ЦЕНТРАЛЕН” – ул. ,,Йоаким Груев” № 13, тел. 032 635 358, GSM 0878 743 090 ,,ИЗТОЧЕН” – ул. ,,Лев Толстой” № 2, тел. 032 635 338, GSM 0878 743 092 ,,ЗАПАДЕН” – ул. ,,Солунска” № 8, тел. 032 642 209, GSM 0878 743 093 ,,СЕВЕРЕН” - бул. ,,Марица” № 57, вх. 4, тел. 032 951 000, GSM 0878 743 090 ,,ЮЖЕН” - ул.,,Райко Жинзифов” № 10, тел. 032 697 110, GSM 0878 743 092 ,,ТРАКИЯ” – бул. ,,Освобождение” № 63, тел. 032 682 363, GSM 0878 743 093

Прочетете всички новини

О Б Я В А


ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ЛИЦА ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА http://www.comd.bg/bg/content/kandidati ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - СОФИЯ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ВЕЛИКО ТЪРНОВО” – 75 ТЕЛ.032/632871 1.1. за гарнизон – гр.Стара Загора, съгласно Приложение № 1; 1.2. за гарнизон – гр.Карлово и Казанлък, съгласно Приложение № 2; 1.3. за гарнизон - Пловдив, съгласно Приложение № 3; В изпълнение на заповед № ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на отбраната на Република България, командира на Сухопътни войски обявява провеждане на конкурс за войнишки длъжности, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища, в страната и в чужбина. Конкурса ще се проведе за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани както следва: 1. В гарнизон Пловдив –36 длъжности. 1.1. За в.ф. 44220 – 36 длъжности. 2. В гарнизон Стара Загора – 150 длъжности 2.1. За в.ф. 24 150 – 7 длъжности; 2.2. За в.ф. 54 140 – 27 длъжности; 2.3. За в.ф. 44 200 - 26 длъжности; 2.4. За в.ф. 54 230 – 35 длъжности; 2.5. За в.ф. 48 430 – 55 длъжности. 3. В гарнизон Карлово – 203 длъжности 3.1. За в.ф. 34 840 – 87 длъжности; 3.2. За в.ф. 42 000 – 116 длъжности. 4. В гарнизон Казанлък – 87 длъжности 4.1. За в.ф. 22 180 – 97 длъжности. Документи за кандидатстване се приемат до 06.03.2017 г. във Военно окръжие – Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. Велико Търново № 75, тел. 032 632 871, всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.30 ч. От сайта на Централно военно окръжие може да изтеглите необходимите бланки за попълване. http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/cvo/2012_08_31_zapoved_363_prilojenie_4.pdf http://www.comd.bg/bg/content/administrativno-obsluzhvane

Прочетете всички новини

О Б Я В А


РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ О Б Я В Я В А свободно работно място за Социален асистент по Проект „Аз живея независим живот“ Изисквания за образование - Минимум основно образование; Период за подаване на документи - от 08. 02 - до 01.11.2017 г.; Възнаграждение (ставка/час/месечно) - до 3.56 лева на час в зависимост от реално отработените часове; За позицията: Социален асистент, работното време ще бъде НЕПЪЛНО; Придобит опит в Социалните дейности ще се счита за предимство. Необходими документи за кандидатстване: 1. Заявление по образец – подава се в деловодството на район „Южен“ – може да бъде изтеглен от сайта на район „Южен“ – община Пловдив, от секция/банер „Независим живот“. 2. • документ за самоличност (за справка); 3. • автобиография; 4. • документи за придобитата образователна степен; 5. • пенсионно разпореждане; 6. • копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти и по ОПРЧР 2007 – досега. Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство ще се представят след като кандидатът бъде одобрен за позицията. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ . 08.02.2017 г. Екип по Проект № BG05M9OP001-2.002-0209-C001

Прочетете всички новини