Разполагане на маси за открито сервиране

С Решение № 403 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 21 от 18.12.2014г. е прието изменение и допълнение на Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, същото влиза в сила от 01.02.2015г. Съгласно § 20 от Наредбата – "В двумесечен срок от влизането в сила на измененията и допълненията в чл.11 на настоящата Наредба, ползвателите на преместваеми обекти са длъжни да приведат одобрените схеми за разполагане на маси за открито сервиране в съответствие с изискванията на Наредбата. Схемите се одобряват от Главния архитект на Община Пловдив, респективно на съответния район, след положително решение на ЕСУТ / РЕСУТ". За улеснение на ползвателите, Район"Южен" публикува пълният текст в раздел "Търгове и съобщения" на уебсайта.

Енергийна ефективност 2015

Поради големия интерес на гражданите във връзка с кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, администрацията на район "Южен" продължава да организира информационни срещи за реда за регистриране на сдружения на собствениците по смисъла на закона за управление на етажната собственост. В петък 23.01.2015 г. консултациите започват от 09:30 и 10:30 часа в залата на районната администрация. На интернет страницата на район "Южен" раздел Етажна собственост, са публикувани основни насоки. За следващи срещи управителите на етажна собственост ще бъдат допълнително информирани.