Район Южен

Конкурс за главен експерт "Архитектура и градоустройство"


ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН „ЮЖЕН”

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител
и Заповед № 46-РОА-765 от 23.11.2016 г. на Кмета на район „Южен”

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността Главен експерт „Архитектура и градоустройство“ в отдел ТСУ при следните изисквания:
І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
А) Нормативни изисквания:
1. Образование: магистър, специалност – архитектура.
2. Минимален професионален стаж (трудов и/или служебен) – 2 (две) години или придобит ІV младши ранг.
Б) Специфични изисквания за заемане на длъжността: пълна проектантска правоспособност – Удостоверение за пълна проектантска правоспособност, издадено от Камара на архитектите в България.
В) Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
1. Аналитична, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен).
2. Професионален опит в районна или общинска администрация.
3. Компютърна грамотност – умения за работа с AutoCAD.
ІІ. Описание на длъжността:
1. Дейност в проектна експертиза.
2. Участва в заседания на РЕСУТ.
3. Изготвя скици-визи за проучване и проектиране, становища, удостоверения, отговори на жалби, писма и други.
4. Процедиране на проекти за изменения на ПУП.
5. Огледи при постъпили искания, сигнали, жалби и други.
ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 600 лева. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
ІV. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
V. Кандидатите да представят следните документи:
1. Заявление по образец съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (ДВ бр. 49 от 2012 г.);
2. Декларация, че кандидатът е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност (чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл. и чл. 7, ал. 1 от ЗДСл.);
3. Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
4. Копие от документ за завършено висше образование, специалност - архитектура;
5. Копие от удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност;
6.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния стаж или придобития ранг като държавен служител;
7. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.
VІ. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) във фронт офиса на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – от 08,30 часа до 17,00 часа от публикуване на обявата за конкурса до 05.12.2016 г. включително.
VІІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73а и официалната страница на район „Южен”- http://south.plovdiv.bg/.
За информация: тел. 032/276 – 107 – Тони Христова, Гл. експерт „Човешки ресурси”.

Прочетете всички новини

СЪОБЩЕНИЕОт четвъртък 24.11.2016г. започва изплащането на възнагражденията на участниците в СИК от избори за Президент и Национален референдум от 13:00 до 16:30 часа в стая 23, етаж 2.

Прочетете всички новини

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РАЙОН „ЮЖЕН“


19-27 Ноември 2016 г. под мотото: “Опаковки безкрай”


ПРОГРАМА


- На 23 Ноември от 11:00 часа в НУ “Св. Климент Охридски” ще се проведе лекция на тема: “Какво е отпадък и как да го намалим?” с ученици от 1 клас
- На 23 Ноември от 15:00 часа ще се проведе ден на отворените врати в залата на административната сграда на район “Южен” на ул. “Македония” № 73 А
- На 24 Ноември от 13:00 часа ще бъдат наградени участниците в конкурса за изработка на изделие от опаковки на тема: “Опаковки безкрай”
Забележка: Освен обявените в програмата мероприятия от 21 до 25 Ноември 2016г. ще се проведе поредната кампания за събиране на излезли от употреба гуми и отработени масла. Тези отпадъци могат да бъдат предавани в събирателния пункт на адрес: гр. Пловдив, район „Северен“, ул. „Георги Бенев“ № 4, площадка на „Универсметал“ ООД от 9:00 часа до 17:00 часа.

Прочетете всички новини