Район Южен

О Б Я В А


Община Пловдив, на основание чл. 124 б, ал.3 във връзка с ал.2 от ЗУТ, съобщава че със заповед № РД – 02 – 15 - 135 от 23.12.2016г. на заместник-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, е разрешено на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, във връзка с изпълнение на Проект 1 „Развитие на ж.п .възел Пловдив", част от проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Бургас - фаза 2", да изработи следните проекти за подробни устройствени планове за територията на Община Пловдив: 1. ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ за имотите, засегнати от Проект 1 „Развитие на ж.п. възел Пловдив'' и за нови трасета на засегнатите от проекта елементи на техническата инфраструктура за : - Железопътен участък Междугарие Тракия - Скутаре от кв 8+800 до км 15+308 по VIII-ма железопътна линия Пловдив - Бургас в землището на Община Пловдив - Пътен надлез на км 9+180 /на път Павел баня - Пловдив/ и ж.п. участък от к8+890 до прелеза на км 9+180 по VIII-ма железопътна линия Пловдив - Бургас в землището на Община Пловдив. 2. ЧАСТИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ за имотите, засегнати от Проект 1 "Развитие на ж.п. възел Пловдив“ на Железопътен участък Междугарие Тракия – Скутаре от кв 8+800 до км 15+308 по VIII-ма железопътна линия Пловдив – Бургас. Обявата се разгласява с поставяне на определените за това места в сградата на Община Пловдив и Районните администрации и се публикува в интернет страницата на Община Пловдив и един местен вестник. Заповедта не подлежи на оспорване на основание чл.124 б, ал. 4 от ЗУТ.

Прочетете всички новини


ЗАПОВЕДЗ А П О В Е Д № 47-РОА-94 гр. Пловдив, 14.03,2017 год.

На основание чл.46, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на Заповед № 17 ОА 490/ 13.03.2017 г. на Кмета на Община Пловдив и във връзка с Наредба осигуряване на обществения с оглед осигуряване на необходимите условия за нормално провеждане на изборите за Народно събрание на 26.03.2017г.
Н А Р Е Ж Д А М:

1. Служителите от администрацията на район „Южен“ и служители на Първо РПУ – Пловдив да осъществят непрекъснат контрол за спазване на законовите разпоредби за осигуряване на нормални условия за провеждане на предизборната кампания и изборния ден.
2. Забранявам продажбата и сервирането на спиртни напитки в заведенията за обществено хранене и други обществени места, с изключение на тези, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества, на територията на района за периода от 06.00 ч.. до 20.00 ч. на 26.03.2017 г.
3. Забранявам издаването на разрешения за провеждане на масови мероприятия на територията на Район “Южен” в изборния ден с цел да не се създават предпоставки за нарушаване на обществения ред.
4. Длъжностните лица от районната администрация, пряко ангажирани с подготовката и провеждането на изборите, да създадат необходимата организация за осигуряване на нормални условия в изборния ден до окончателното приключване на изборите.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Димчо Петров - Зам. кмет на район „Южен“.
Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.


БОРИСЛАВ ИНЧЕВ /П/
Кмет на район „Южен”

Съгласувал: /П/
Росица Теменугова
Секретар на район „Южен“

Изготвил: /П/
Севдалина Цветкова
Главен юрисконсулт

Прочетете всички новини

В А Ж Н О !!!Районна избирателна комисия Пловдив Град

РЕШЕНИЕ № 63-НС

Пловдив Град, 13.03.2017
ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК специализираните СИК, в изборите за народни представители на дата 26.03.2017 година. С оглед необходимостта от извършване на обучение на членовете на СИК, ПСИК, както и на основание чл.72, ал. 1, т.1 и т.3 от Изборния кодекс, РИК 16 – Пловдив,

Р Е Ш И:
1. Определя график за провеждане на обученията на членовете на СИК и ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на дата 26.03.2017 г. както следва:
• 21 МАРТ 2017 г. /ВТОРНИК/
18:00 - 19:00 РАЙОН ЮЖЕН И РАЙОН ЗАПАДЕН
• 22 МАРТ 2017 г. /СРЯДА/
18:00 - 19:00 РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН И РАЙОН ИЗТОЧЕН;
• 23 МАРТ 2017 г. /ЧЕТВЪРТЪК/
18:00 - 20:00 РАЙОН ТРАКИЯ И РАЙОН СЕВЕРЕН + ПОДВИЖНИ СИК + СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИК (болнични, социални и др.) 2. Обучението ще се извърши в Международен Панаир Пловдив, ЗАЛА БЪЛГАРИЯ – влизането става от пешеходен вход на комплекса от бул.„Марица” по дни, часове и райони, както е описано по-горе.
3. Обучението ще се проведе от Работна група по методическите указания и провеждане на обучения на членовете на СИК, съвместно с представители на Общинската и районните администрации, РПУ на МВР и Районни служби за пожарна безопасност и защита на населението.
4. Настоящото решение да се изпрати на Общинската и районните администрации и на централите на политическите партии и коалиции от партии за сведение.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.
Председател: Тодор Димитров Тодоров
Секретар: Десислава Николова Чергарова

Прочетете всички новини