Район Южен

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ За длъжността – Главен експерт „Архитектура и градоустройство“ в отдел „Териториално и селищно устройство“


ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
За длъжността – Главен експерт „Архитектура и градоустройство“
в отдел „Териториално и селищно устройство“

Съгласно Протокол № 4 от 22.12.2016 г. на комисията назначена със Заповед
№ 46-РОА-765 от 23.11.2016 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса кандидатите получиха следните резултати:
– арх. Петя Николова Великова - 1 185 точки.
- арх. Зорница Георгиева Маджева - 975 точки.
На основание чл. 34, ал. 1 от НПКДСл. комисията класира кандидатите:
Първо място – арх. Петя Николова Великова с 1 185 точки.
Второ място - арх. Зорница Георгиева Маджева с 975 точки.
Комисията предлага на Кмета на район „Южен” да назначи арх. Петя Николова
Великова на длъжността Главен експерт „Архитектура и градоустройство“ в отдел „Териториално и селищно устройство“.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /
Апостол Шопов, Заместник-кмет на район „Южен“


Изготвил: / п /
Тони Христова, Гл. експерт ЧР

Прочетете всички новини

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността – Главен експерт „Архитектура и градоустройство“ в отдел „Териториално и селищно устройство“


О Б Щ И Н А П Л О В Д И В - Р А Й О Н “Ю Ж Е Н”

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността – Главен експерт „Архитектура и градоустройство“ в отдел „Териториално и селищно устройство“

Въз основа на Протокол № 2 от 20.12.2016 г. конкурсната комисия назначена със
Заповед № 46-РОА-765 от 20.12.2016 г. на Кмета на район „Южен“ реши:
Допуска до интервю следните кандидати:

1. арх. Петя Николова Великова - 150 (сто и петдесет) точки;
2. арх. Зорница Георгиева Маджева – 115 (сто и петнадесет) точки.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати, трябва да се явят на интервю на 22.12.2016 г. от 10,00 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73А – заседателна зала (2-ри етаж).ЧЛЕНОВЕ
НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
1. / п /
инж. Константин Георгинов, Н-к отдел ТСУ
2. / п /
Тони Христова, Гл. експерт ЧР

Прочетете всички новини

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността – Главен експерт „Архитектура и градоустройство“ в отдел „Териториално и селищно устройство“


О Б Щ И Н А П Л О В Д И В - Р А Й О Н “Ю Ж Е Н”

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността – Главен експерт „Архитектура и градоустройство“ в отдел „Териториално и селищно устройство“

Въз основа на Протокол № 1 от 06.12.2016 г. конкурсната комисия назначена със
Заповед № 46-РОА-765 от 23.11.2016 г. на Кмета на район „Южен“ реши:
Допуска до конкурс следните кандидати:
1. арх. Петя Николова Великова;
2. арх. Зорница Георгиева Маджева.
Допуснатите до участие в конкурса кандидати, трябва да се явят на тест на 20.12.2016 г.
от 10,00 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73А – заседателна зала (2-ри етаж).
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
Апостол Шопов, Заместник-кмет

Изготвил:
Тони Христова, Гл. експерт ЧР

Прочетете всички новини